ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Zadania świetlicy
Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kompensowanie zaniedbań środowiskowych oraz integrowanie grupy w czasie zajęć.
W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w naszej świetlicy, dzieci mają możliwość:
  1. Rozwijania kompetencji językowych poprzez:
    • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
    • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
    • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
    • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
    • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
  2. Wzbogacania wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym.
  3. Wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  4. Rozwijania umiejętności manualnych.
  5. Zwiększania sprawności fizycznej.
  6. Wyzwalania ekspresji twórczej.
  7. Kształtowania umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
  8. Wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
    • umiejętność komunikowania się, wyrażania własnych przekonań, uczuć oraz dostrzegania ich u innych osób,
    • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
  9. Planowania prac indywidualnych i grupowych.
  10. Rozwijania poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
  11. Poznania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

  • pogadanki,
  • zajęcia w terenie,
  • projekcje filmów edukacyjnych, słuchanie muzyki,
  • organizowanie różnorodnych zajęć sportowych,
  • spacery rekreacyjne po okolicy, zajęcia na placu zabaw,
  • konkursy,
  • ćwiczenia dramowe,
  • uczestnictwo w zabawach integracyjnych, grach edukacyjnych,
  • wyrażanie emocji w formie plastycznej,
  • zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem (elementy muzykoterapii, bajkoterapii, techniki relaksacyjne),
  • otoczenie opieką dzieci młodszych i słabszych,
  • zapoznawanie z zasadami savoir-vivre,
  • doskonalenie techniki czytania, wspólne czytanie ulubionych książek,
  • wykorzystywanie słuchowisk dziecięcych,
  • stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • umiejętne korzystanie z zasobów Internetu, bezpieczeństwo w Internecie,
  • zorganizowanie następujących uroczystości stałych: Andrzejki, wigilia w świetlicy, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty oraz innych,
  • przygotowanie kiermaszu ozdób świątecznych,
  • eksponowanie wytworów dzieci poprzez wystawki stałe i okolicznościowe.